Fluctuations in the tidal limit of the Yangtze River estuary in the last decade

刊物名称: 
SCIENCE CHINA Earth Sciences
年: 
2018
卷期: 
61(8)
页码: 
1136-1147
作者: 
Shengyu SHI, Heqin CHENG*, Xiaona XUAN, Fangxi HU, Xiaoting YUAN, Yuehua JIANG & Quanping ZHOU
论文原文: