Prehistoric sea-salt manufacture as an adaptation strategy to coastal flooding in East China

刊物名称: 
Quaternary Science Reviews
年: 
2023
卷期: 
302
页码: 
107966
作者: 
Zheng, Tongtong; Lei, Shao; Wang, Zhanghua; Li, Wenjing; Mei, Shuwen; Wang, Jiehua; Meadows, Michael E.
论文原文: