Experimental warming reduces ecosystem resistance and resilience to severe flooding in a wetland

刊物名称: 
Science Advance
年: 
2022
卷期: 
8(4)
页码: 
eabl9526
作者: 
Sun, Baoyu; Jiang, Ming; Han, Guangxuan; Zhang, Liwen; Zhou, Jian; Bian, Chenyu; Du, Ying; Yan, Liming; Xia, Jianyang