Persistence of avian influenza virus (H9N2) on plastic surface.

刊物名称: 
Science of the total environment
年: 
2022
卷期: 
834
页码: 
155355
作者: 
Meng, Jian; Zhang, Qun; Ma, Min; Shi, Huahong; He, Guimei