Pioneer salt marsh species Scirpus mariqueter disperses quicker in summer with seed contribution from current and last year

刊物名称: 
Estuarine, Coastal and Shelf Science
年: 
2022
卷期: 
264
页码: 
107682
作者: 
Jiang, Can; Li, Xiu-Zhen; Xue, Li-Ming; Yan, Zhong-Zheng; Liang, Xia; Chen, Xue-Chu