Distribution and translocation of micro- and nanoplastics in fish

刊物名称: 
Critical Reviews in Toxicology
年: 
2022
卷期: 
51(9)
页码: 
740-753
作者: 
Ma, Cuizhu; Chen, Qiqing; Li, Jiawei; Li, Bowen; Liang, Weiwenhui; Su, Lei; Shi, Huahong