A battery of baseline toxicity bioassays directed evaluation of plastic leachates-Towards the establishment of bioanalytical monitoring tools for plastics.

刊物名称: 
Science of the Total Environment
年: 
2022
卷期: 
828
页码: 
154387
作者: 
Gao, Zhuo; Yu, Hairui; Li, Mingyuan; Li, Xinyu; Lei, Jin; He, Defu; Wu, Gang; Fu, Ye; Chen, Qiqing; Shi, Huahong