N2O emission dynamics along an intertidal elevation gradient in a subtropical estuary: Importance of N2O consumption

刊物名称: 
Environmental Research
年: 
2022
卷期: 
205
页码: 
112432
作者: 
Gao, Dengzhou; Hou, Lijun; Liu, Min; Zheng, Yanling; Yin, Guoyu; Niu, Yuhui