Dark carbon fixation in intertidal sediments: Controlling factors and driving microorganisms.

刊物名称: 
Water Research
年: 
2022
卷期: 
216
页码: 
118381
作者: 
Liu, Bolin; Hou, Lijun; Zheng, Yanling; Zhang, Zongxiao; Tang, Xiufeng; Mao, Tieqiang; Du, Jinzhou; Bi, Qianqian; Dong, Hongpo; Yin, Guoyu; Han, Ping; Liang, Xi