Variations of wave parameter statistics as influenced by water depth in coastal and inner shelf areas

刊物名称: 
Coastal Engineering
年: 
2020
卷期: 
159
页码: 
103714
作者: 
Xiong, Jilian; You, Zaijin; Li, Jin; Gao, Shu; Wang, Qing; Wang, Yaping
论文原文: