On the cumulative dam impact in the upper Changjiang River: Streamflow and sediment load changes

刊物名称: 
Catena
年: 
2020
卷期: 
184
页码: 
104250
作者: 
Guo, Chao; Jin, Zhongwu; Guo, Leicheng; Lu, Jinyou; Ren, Shi; Zhou, Yinjun
论文原文: