Morphodynamic couplings between the Biandan Shoal and Xinqiao Channel, Changjiang (Yangtze) Estuary

刊物名称: 
Ocean and Coastal Management
年: 
2020
卷期: 
183
页码: 
105036
作者: 
Lou, Yaying; Dai, Zhijun; He, Yuying; Mei, Xuefei;Wei, Wen
论文原文: