Deleted in azoospermia-associated protein 2 regulates innate immunity by stimulating Hippo signaling in crab.

刊物名称: 
Journal of biological chemistry
年: 
2019
卷期: 
294(40)
页码: 
14704-14716
作者: 
Lei Yang, Xuejie Li, Xiang Qin, Qiying Wang, Kaimin Zhou, Hao Li, Xin Zhang*, Qun Wang*, Weiwei Li*
论文原文: