Three-dimensional evolution of the Yangtze River mouth, China during the Holocene: impacts of sea level, climate and human activity

刊物名称: 
Earth-Science Reviews
年: 
2018
卷期: 
185
页码: 
938-955
作者: 
Zhanghua Wang⁎, Yoshiki Saito, Qing Zhan, Xiaomei Nian, Dadong Pan, Long Wang, Ting Chen, Jianlei Xie, Xiao Li, Xuezhong Jiang