Immediately downstream effects of Three Gorges Dam on channel sandbars morphodynamics between Yichang-Chenglingji Reach of the Changjiang River, China

刊物名称: 
JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES
年: 
2018
卷期: 
28(5)
页码: 
629-646
作者: 
Wang, Jie; Dai, Zhijun; Mei, Xuefei; Lou, Yaying; Wei, Wen; Ge, Zhenpeng
论文原文: