Monitoring tidal flat dynamics affected by human activities along an eroded coast in the Yellow River Delta, China

刊物名称: 
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
年: 
2018
卷期: 
190(7)
页码: 
396
作者: 
Fan, Yaoshen; Chen, Shenliang; Zhao, Bo; Yu, Shoubing; Ji, Hongyu; Jiang, Chao
论文原文: