A system shift in tidal choking due to the construction of Yangshan Harbour, Shanghai, China

刊物名称: 
Estuarine, Coastal and Shelf Science
年: 
2018
卷期: 
260(SI)
页码: 
49-60
作者: 
Wenyun Guo, Xiao Hua Wang, Pingxing Ding, Jianzhong Ge, Dehai Song