Sediment accumulation and retention of the Changjiang (Yangtze River) subaqueous delta and its distal muds over the last century

刊物名称: 
Marine Geology
年: 
2018
卷期: 
401
页码: 
2-16
作者: 
Jianjun Jia⁎, Jianhua Gao, Tinglu Cai, Yan Li, Yang Yang, Ya Ping Wang, Xiaoming Xia, Jun Li, Aijun Wang, Shu Gao