Functional diversity of benthic ciliate communities in response to environmental gradients in a wetland of Yangtze Estuary, China

刊物名称: 
MARINE POLLUTION BULLETIN
年: 
2018
卷期: 
127
页码: 
726-732
作者: 
Xu, YA (Xu, Yuan); Fan, XP (Fan, Xinpeng); Warren, A (Warren, Alan); Zhang, LQ (Zhang, Liquan); Xu, HL (Xu, Henglong)
论文原文: