Insight into the kinetics and mechanism of removal of aqueous chlorinated nitroaromatic antibiotic chloramphenicol by nanoscale zero-valent iron

刊物名称: 
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
年: 
2018
卷期: 
334
页码: 
508-518
作者: 
Liu, X (Liu, Xue) ; Cao, Z (Cao, Zhen); Yuan, ZL (Yuan, Zilin) ; Zhang, J (Zhang, Jing) ; Guo, XP ; Yang, Y ; He, F ; Zhao, YP; Xu, J
论文原文: