Impact of anthropogenic drivers on subaqueous topographical change in the Datong to Xuliujing reach of the Yangtze River

刊物名称: 
SCIENCE CHINA Earth Sciences
年: 
2018
卷期: 
61(7)
页码: 
940-950
作者: 
Shuwei ZHENG, Heqin CHENG*, Shengyu SHI, Wei XU, Quanping ZHOU, Yuehua JIANG, Fengnian ZHOU & Minxiong CAO
论文原文: