Connection of the proto-Yangtze River to the East China Sea traced by sediment magnetic properties

刊物名称: 
Geomorphology
年: 
2018
卷期: 
303
页码: 
162-171
作者: 
Xianbin Liu, Jing Chen,⁎, Barbara A. Maher , Baocheng Zhao ,Wei Yue,Qianli Sun, Zhongyuan Chen
论文原文: