Middle Holocene marine flooding and human response in the south Yangtze coastal plain, East China

刊物名称: 
Quaternary Science Reviews
年: 
2018
卷期: 
187
页码: 
80-93
作者: 
Zhanghua Wang *, David B. Ryves , Shao Lei , Xiaomei Nian , Ye Lv , Liang Tang, Long Wang, Jiehua Wang, Jie Chen