Impact of tropical cyclones on the evolution of the monsoon-driven upwelling system in the coastal waters of the northern South China Sea

刊物名称: 
OCEAN DYNAMICS
年: 
2018
卷期: 
68(2)
页码: 
223-237
作者: 
Zheng, Binxin; Li, Yunhai; Li, Jiufa; Shu, Fangfang; He, Jia
论文原文: