Ecophysiological response of native and exotic salt marsh vegetation to waterlogging and salinity: Implications for the effects of sea-level rise

刊物名称: 
SCIENTIFIC REPORTS
年: 
2018
卷期: 
8
页码: 
2441
作者: 
Li, Shi-Hua; Ge, Zhen-Ming; Xie, Li-Na; Chen, Wei; Yuan, Lin; Wang, Dong-Qi; Li, Xiu-Zhen; Zhang, Li-Quan