Linkages between the spatial toxicity of sediments and sediment dynamics in the Yangtze River Estuary and neighboring East China Sea

刊物名称: 
Environmental Pollution
年: 
2018
卷期: 
233
页码: 
1138-1146
作者: 
Gao, Jinjuan; Shi, Huahong; Dai, Zhijun; Mei, Xuefei; Zong, Haibo; Yang, Hongwei; Hu, Lingling; Li, Shushi