Impact of Model Resolution on Radar Imaging of Underwater Sand Waves

刊物名称: 
Journal of Coastal Research
年: 
2018
卷期: 
34(1)
页码: 
114-121
作者: 
Yu, Peng; Zhong, Xiaojing; Zhou, Yunxuan