Effect of Riverbed Morphology on Lateral Sediment Distribution in Estuaries

刊物名称: 
Journal of Coastal Research
年: 
2018
卷期: 
34(1)
页码: 
202-214
作者: 
Yang, Zhongyong; Cheng, Heqin; Cao, Zhenyi; Guo, Xingjie; Shi, Xiaotao