Simulated nutrient dissolution of Asian aerosols in various atmospheric waters: Potential links to marine primary productivity

刊物名称: 
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT
年: 
2017
卷期: 
164
页码: 
224-238
作者: 
Wang, Lingyan
Bi, Yanfeng
Zhang, Guosen
Liu, Sumei
Zhang, Jing
Xu, Zhaomeng
Ren, Jingling
Zhang, Guiling