Process study of biogeochemical cycling of dissolved inorganic arsenic during spring phytoplankton bloom, southern Yellow Sea

刊物名称: 
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
年: 
2017
卷期: 
593
页码: 
430-438
作者: 
Li, Lei
Ren, Jing-Ling
Cao, Xiu-Hong
Liu, Su-Mei
Hao, Qiang
Zhou, Feng
Zhang, Jing