Pollen record of the centennial climate changes during 9-7 cal ka BP in the Changjiang (Yangtze) River Delta plain, China

刊物名称: 
QUATERNARY RESEARCH
年: 
2017
卷期: 
87(2)
页码: 
275-287
作者: 
Song, Bing
Li, Zhen
Lu, Houyuan
Mao, Limi
Saito, Yoshiki
Yi, Sangheon
Lim, Jaesoo
Li, Zhen
Lu, Anqing
Sha, Longbing
Zhou, Rui
Zuo, Xinxin
Pospelova, Vera