Offshore detachment of the Changjiang River plume and its ecological impacts in summer

刊物名称: 
JOURNAL OF OCEANOGRAPHY
年: 
2017
卷期: 
73(3)
页码: 
277-294
作者: 
Wei, Qinsheng
Yu, Zhigang
Wang, Baodong
Wu, Hui
Sun, Junchuan
Zhang, Xuelei
Fu, Mingzhu
Xia, Changshui
Wang, Huiwu