Morphological descriptions of five scuticociliates including one new species of Falcicyclidium

刊物名称: 
EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY
年: 
2017
卷期: 
59
页码: 
34-49
作者: 
Fan, Xinpeng
Xu, Yuan
Jiang, Jiamei
Al-Rasheid, Khaled A. S.
Wang, Yangang
Hu, Xiaozhong