Evolution of Luyang Lake since the last 34,000 years: Climatic changes and anthropogenic impacts

刊物名称: 
QUATERNARY INTERNATIONAL
年: 
2017
卷期: 
440(B)
页码: 
90-98
作者: 
Yonghao Yan
Jie Zhou
Zhong He
Qianli Sun
Jie Fei
Xinying Zhou
Keliang Zhao
Linhai Yang
Hao Long
Hongbo Zheng