Mechanisms of maintaining high suspended sediment concentration over tide-dominated offshore shoals in the southern Yellow Sea

刊物名称: 
ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE
年: 
2017
卷期: 
191
页码: 
221-233
作者: 
Xiong, Jilian
Wang, Xiao Hua
Wang, Ya Ping
Chen, Jingdong
Shi, Benwei
Gao, Jianhua
Yang, Yang
Yu, Qian
Li, Mingliang
Yang, Lei
Gong, Xulong