Regional environmental change and human activity over the past hundred years recorded in the sedimentary record of Lake Qinghai, China

刊物名称: 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
年: 
2017
卷期: 
24(10)
页码: 
9662-9674
作者: 
Sha, ZhanJiang
Wang, Qiugui
Wang, Jinlong
Du, Jinzhou
Hu, Jufang
Ma, Yujun
Kong, Fancui
Wang, Zhuan