Cytotoxicity of TiO2 nanoparticles toward Escherichia coli in an aquatic environment: effects of nanoparticle structural oxygen deficiency and aqueous salinity

刊物名称: 
ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO
年: 
2017
卷期: 
4(5)
页码: 
1178-1188
作者: 
Qin, Yu-kun
Guo, Xing-pan
Tou, Fei-yun
Pan, Hui
Feng, Jing-nan
Xu, Jie
Chen, Bo
Liu, Min
Yang, Yi