Is “Morphodynamic Equilibrium” an oxymoron

刊物名称: 
Earth-Science Reviews
年: 
2017
卷期: 
165
页码: 
257-267
作者: 
Zhou Z.
Coco G.
Townend I.
Olabarrieta M.
van der Wegen M.
Gong Z.
D’Alpaos A.
Gao S.
Jaffe B. E.
Gelfenbaum G.
He Q.
Wang Y.
Lanzoni S.
Wang Z. B.
Winterwerp H.
Zhang C.K.