Modeling morphological change in anthropogenically controlled estuaries

刊物名称: 
Anthropocene
年: 
2017
卷期: 
17
页码: 
70-83
作者: 
Qingguang Zhu
Ya Ping Wang
Shu Gao
Jicai Zhang
Mingliang Li
Yang Yang
Jianhua Gao