Typhoon events recorded in coastal lagoon deposits, southeastern Hainan Island

刊物名称: 
Acta Oceanologica Sinica海洋学报(英文版)
年: 
2017
卷期: 
38(4)
页码: 
37-45
作者: 
ZHOU Liang
GAO Shu
YANG Yang
ZHAO Yangyang
HAN Zhuochen
LI Gaocong
JIA Peihong
YIN Yong