Seasonal distribution of dissolved iron in the surface water of Sanggou Bay, a typical aquaculture area in China

刊物名称: 
MARINE CHEMISTRY
年: 
2017
卷期: 
189
页码: 
1-9
作者: 
Zhu, Xunchi
Zhang, Ruifeng
Liu, Sumei
Wu, Ying
Jiang, Zengjie
Zhang, Jing