Rapid formation of marsh-edge cliffs, Jiangsu coast, China

刊物名称: 
MARINE GEOLOGY
年: 
2017
卷期: 
385
页码: 
260-273
作者: 
Zhao, Yangyang
Yu, Qian
Wang, Dandan
Wang, Ya Ping
Wang, Yunwei
Gao, Shu