Effects of multiple antibiotics exposure on denitrification process in the Yangtze Estuary sediments

刊物名称: 
CHEMOSPHERE
年: 
2017
卷期: 
171
页码: 
118-125
作者: 
Yin, Guoyu
Hou, Lijun
Liu, Min
Zheng, Yanling
Li, Xiaofei
Lin, Xianbiao
Gao, Juan
Jiang, Xiaofen
Wang, Rong
Yu, Chendi