Carbonate Equilibrium in the Water of the Razdol'naya River

刊物名称: 
GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL
年: 
2017
卷期: 
55(3)
页码: 
282-293
作者: 
Tishchenko, P. Ya.
Mikhailik, T. A.
Pavlova, G. Yu.
Tishchenko, P. P.
Koltunov, A. M.
Zhang, Jing