Salinity-driven shifts in the activity, diversity, and abundance of anammox bacteria of estuarine and coastal wetlands

刊物名称: 
PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH
年: 
2017
卷期: 
97
页码: 
46-53
作者: 
Jiang, Xiaofen
Hou, Lijun
Zheng, Yanling
Liu, Min
Yin, Guoyu
Gao, Juan
Li, Xiaofei
Wang, Rong
Yu, Chendi
Lin, Xianbiao