Shoal morphodynamics of the Changjiang (Yangtze) estuary: Influences from river damming, estuarine hydraulic engineering and reclamation projects

刊物名称: 
MARINE GEOLOGY
年: 
2017
卷期: 
386
页码: 
32-43
作者: 
Wei, Wen
Dai, Zhijun
Mei, Xuefei
Liu, J. Paul
Gao, Shu
Li, Shushi