Seasonal distribution, sources and sink of dissolved organic carbon in integrated aquaculture system in coastal waters

刊物名称: 
AQUACULTURE INTERNATIONAL
年: 
2017
卷期: 
25(1)
页码: 
71-85
作者: 
Mahmood, Tariq
Fang, Jianguang
Jiang, Zengjie
Ying, Wu
Zhang, Jing