Infuence of mariculture on the distribution of dissolved inorganic selenium in Sanggou Bay, northern China

刊物名称: 
Aquaculture Environment Interactions
年: 
2016
卷期: 
8
页码: 
247-260
作者: 
Chang, Yan
Zhang, Jing
Qu, Jianguo
Jiang, Zengjie
Zhang, Ruifeng