Deciphering the bat virome catalog to better understand the ecological diversity of bat viruses and the bat origin of emerging infectious diseases

刊物名称: 
ISME JOURNAL
年: 
2016
卷期: 
10(3)
页码: 
609-620
作者: 
Wu, Zhiqiang
Yang, Li
Ren, Xianwen
He, Guimei
Zhang, Junpeng
Yang, Jian
Qian, Zhaohui
Dong, Jie
Sun, Lilian
Zhu, Yafang
Du, Jiang
Yang, Fan
Zhang, Shuyi
Jin, Qi