Repetitive transpositions of mitochondrial DNA sequences to the nucleus during the radiation of horseshoe bats (Rhinolophus, Chiroptera).

刊物名称: 
Gene
年: 
2016
卷期: 
581(2)
页码: 
161-9
作者: 
Shi, Huizhen
Dong, Ji
Irwin, David M
Zhang, Shuyi
Mao, Xiuguang